Zostań Kosmicznym Rewolucjonistą

przewijaj w dół

- Zdobądź doświadczenie w branży kosmicznej

- Wyślij z nami na orbitę pierwszego polskiego satelitę komercyjnego Światowida

- Pracuj przy jedynym takim projekcie w Polsce

- Sprawdź się i dołącz na stałe do zespołu Kosmicznych Rewolucjonistów

Osoby przyjęte na staż w ramach konkursu.

Poniżej lista osób które zostaną przyjęte na staż:

Mariusz Szumilas
Paweł Kwapisz
Paweł Skrzypek

Ze względu na małe zainterosowanie kandydatów stanowiskiem "Programowanie aplikacji desktop (C#)​" zostało postanowione, że nikt nie zostanie przyjęty na to stanowsiko w ramach tego konkursu.

Wyniki I etapu konkursu.

Poniżej znajduje się lista osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu:

Klaudia Bogucka
Michał Sadecki
Grzegorz Tratkowski
Maciej Rychlik
Maciej Szwarc
Rafał Szmigiel
Eliza Mocek
Grzegorz Waleszczuk
Adam Kwiatkowski
Marcin Węgrzyn
Paweł Kwapisz
Marta Łęczycka
Tomasz Szpytma
Mariusz Szumilas
Krystian Borodacz
Monika Bigos
Paweł Skrzypek
Piotr Kapral
Wojciech Buczko
Dariusz Domański

Rekrutujemy czterech studentów III roku (studia dzienne lub zaoczne), którzy odpowiedzialni będą za:

1.           Programowanie wbudowane (C/C++) (szczególnie dla studentów kierunków związanych z elektroniką i elektryką lub kierunków mechaniczno-energetycznych lub związanych z mikrosystemami i fotoniką).

2.           Pisanie wniosków i raportów w języku angielskim (poziom C1/C2) (szczególnie dla studentów kierunków związanych z elektryką, informatyką i zarządzaniem, matematyką, kierunków mechaniczno-energetycznych lub związanych z podstawowymi problemami techniki).

3.           Programowanie aplikacji desktop (C#) oraz pisanie aplikacji graficznych (szczególnie dla studentów kierunków związanych z elektroniką, informatyką i zarządzaniem, matematyką lub kierunków związanych z mikrosystemami i fotoniką).

4.           Badanie algorytmów, sterowanie, przetwarzanie i filtrację danych (szczególnie dla studentów kierunków związanych z elektroniką, elektryką, matematyką lub kierunków związanych z podstawowymi problemami techniki).

Wystarczy wysłać swoje CV na adres ZostanRewolucjonista@SatRevolution.com i w treści wiadomości udzielić krótkiej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego chcę zostać Kosmicznym Rewolucjonistą?” (max. 300 znaków).

Wiadomość musi zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem oraz oświadczenie o akceptacji postanowień regulaminu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z Konkursem „Zostań Kosmicznym Rewolucjonistą – wygraj staż w firmie SatRevolution S.A.” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu „Zostań Kosmicznym Rewolucjonistą – wygraj staż w firmie SatRevolution S.A.”.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2017 r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby SatRevolution na spotkanie kwalifikacyjne.

Do wygrania są cztery płatne staże (lipiec-sierpień 2017 r.) z możliwością przedłużenia współpracy!

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Zostań Kosmicznym Rewolucjonistą – wygraj staż w firmie SatRevolution S.A.” zwanego dalej „Konkursem” jest firma SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu, , ul. Stabłowicka 147, 54-066, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która jest studentem III roku (studia dzienne lub zaoczne) kierunków związanych z następującymi dziedzinami: elektronika, elektryka, informatyka i zarządzanie, matematyka, kierunki mechaniczno-energetyczne lub związane z podstawowymi problemami techniki lub elektroniką mikrosystemów i fotoniką.
1.4. Konkurs trwa od godziny: 0:00 dnia 24.04.2017 do godziny: 23:59 dnia 31.05.2017 czasu środkowoeuropejskiego.
1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 

2. Zasady ogólne Konkursu
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie swojego CV oraz krótkiej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego chcę zostać Kosmicznym Rewolucjonistą?” (max. 300 znaków).
2.2. PIERWSZY ETAP: CV (wraz z podstawowymi danymi tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu) oraz odpowiedź na pytanie konkursowe należy wysłać na adres e-mail: ZostanRewolucjonista@SatRevolution.com, w tytule wiadomości wpisując „Zostań Kosmicznym Rewolucjonistą”. Wiadomość musi zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem oraz oświadczenie o akceptacji postanowień regulaminu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z Konkursem „Zostań Kosmicznym Rewolucjonistą – wygraj staż w firmie SatRevolution S.A.” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu „Zostań Kosmicznym Rewolucjonistą – wygraj staż w firmie SatRevolution S.A.”.

2.3. DRUGI ETAP: 20 najlepiej ocenionych w ramach pierwszego etapu Kandydatów wyłoni Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora. Następnie wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni na spotkanie kwalifikacyjne, które odbędzie się w dniach 12.06.2017 - 20.06.2017 w siedzibie SatRevolution S.A. we Wrocławiu. Podczas spotkania rekrutacyjnego Kandydaci otrzymają informacje dotyczące firmy oraz poznają specyfikę stanowiska. Zadaniem ekspertów SatRevolution będzie poznanie możliwości, doświadczenia, motywacji oraz oczekiwań Kandydatów związanych ze stażem.
2.4. Każdy uczestnik może się zgłosić tylko raz.
2.5. Organizator wyłoni czterech zwycięzców.
2.6. Kryteria oceny prac konkursowych – nadesłane CV oraz odpowiedzi na pytania ocenia Organizator według następujących kryteriów: - zgodność CV ze specyfiką stanowiska, - kreatywność, pomysłowość podejścia do zadanego pytania.
2.7. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie CV oraz odpowiedzi autorstwa danego uczestnika, nienaruszające praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniają wymagań regulaminu lub naruszają prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
2.10. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora celem realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
2.11 Ważne terminy: 24.04.2017 Rozpoczęcie Konkursu, równoznaczne z możliwością wysyłania zgłoszeń na adres ZostanRewolucjonista@SatRevolution.com 31.05.17. Ostatni dzień wysyłania materiału konkursowego/ 09.06.17 Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu na stronie Organizatora www.satrevolution.com/pl/konkurs​/ 20.06.17 Ogłoszenie wyników II etapu konkursu na stronie Organizatora www.satrevolution.com/pl/konkurs.

3. Zasady ogólne stażu
3.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają możliwość odbycia dwumiesięcznego płatnego stażu (o wartości 3000,00 zł netto/ staż) w firmie SatRevolution.
3.2. Staż będzie realizowany od 3.07.2017 do 31.08.2017.
3.3. Staż będzie odbywać się w siedzibie firmy Organizatora (w pełnym wymiarze godzin).

4. Postanowienia końcowe
4.1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w regulaminie.
4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej osób trzecich przez uczestników Konkursu.
4.3. Kandydaci wyrażą zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.
4.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wyników wraz z imieniem i nazwiskiem, a Kandydaci wyrażają na to zgodę poprzez uczestnictwo w Konkursie.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności od niego niezależne.
4.6. W przypadku zmiany regulaminu, Organizator prześle uczestnikom (za pośrednictwem e-mail) informację o tym, że nastąpiła zmiana.
4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia go, bez podania powodu.
4.8. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora www.satrevolution.com/pl/konkurs.
 

Uczestnik jest poinformowany o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922:
Art.  23.  [Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych]
1.  Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2.  Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
2a.  Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu.
3.  Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.
4.  Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Art.  24.  [Informacje przekazywane osobie, której dane są zbierane]
1.  W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku;
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania;
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.